รีวิวหนังสือ "สร้างชีวิตใหม่" - Kitti Trirat

รีวิวหนังสือ “สร้างชีวิตใหม่”

หากคุณต้องทำงานกับ “คน”

ผมแนะนำให้คุณได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้ครับ

หนังสือ “สร้างชีวิตใหม่” เขียนโดย อ. อุมาพร จิตแพทย์ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

อ.อุมาพร ได้บูรณาการเอาความรู้ในหลักมนุษยนิยม (Humanistic) ความเชื่อในคุณค่าและเสรีภาพความเป็นมนุษย์ (Existential) และการทำงานผ่านประสบการณ์ (Experiential) (หากผมแปลความหมายตรงนี้ผิดเพี้ยนไป สามารถแนะนำเข้ามาได้นะครับ)

และได้หยิบยืมเอาหลักวิเคราะห์และเทคนิคจากหลายสำนัก มาอธิบายในหนังสือ “สร้างชีวิตใหม่” เล่มนี้อีกด้วย

หนังสือ “สร้างชีวิตใหม่” http://www.dr-umaporn.com/new-life-book.html

ใบบทที่ 1 ของ อาจารย์ได้ชวนผู้อ่านมา

“เข้าใจโลกภายใน”

เราจะได้เรียนรู้แนวทางในการทำความเข้าใจประสบการณ์ทั้งหมดของคนที่ซ่อนลึกอยู่ภายในจิตใจ

เพราะมนุษย์นั้นซับซ้อนและไม่สามารถเข้าใจได้ผ่านการสังเกตเพียงพฤติกรรมภายนอกเพียงอย่างเดียว

Heinz Kohut บิดาของ Self Psychology กล่าวว่า…

“เราจะเข้าใจมนุษย์ได้ก็ต่อเมื่อมองที่ประสบการณ์ของเขาหรือชีวิตที่อยู่ภายใน (Inner life) ไม่ใช่มองที่พฤติกรรม” (Kohut 1978)

Iceberg Metaphor

เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น อาจารย์ได้อุปมาด้วยรูปภูเขาน้ำแข็งตามแนวทางของ Satir

โดยภูเขาน้ำแข็งประกอบไปด้วยชั้นต่าง ๆ

1. พฤติกรรม (ฉันทำ) – สิ่งที่บุคคลนั้นกระทำหรือแสดงออก

2. กลไกการอยู่รอด (ฉันตอบสนอง) – วิธีการที่เราใช้จัดการรับมือกับความตึงเครียดในชีวิต หรือใช้เพื่อปรับตัวให้สมดุล

3. ความรู้สึก (ฉันรู้สึก) – ความรู้สึกที่เราแสดงอออก ซึ่งมีอยู่หลากหลายในแต่ละวัน มีทั้งความรู้สึกบวก และความรู้สึกลบ

4. ความคิดหรือมุมมอง (ฉันคิด ฉันเชื่อ) – มุมมองความคิดของเรา หรือการให้ความหมายที่เรามีต่อบุคคลหรือสิ่งของรอบตัว

5. ความคาดหวัง (ฉันต้องการ) – คือสิ่งที่เรามุ่งหวัง รอคอย หรือต้องการให้เกิดขึ้น

6. ความปรารถนา (ฉันปรารถนา ฉันใฝ่ฝัน) – เป็นความต้องการอันแรงกล้าในบางสิ่งบางอย่าง มักเป้นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เช่น ความรัก การยอมรับ ความสุข เป็นต้น

7. ตัวตน (ฉันเป็น) – ประสบการณ์ 6 ข้อแรก ตั้งอยู่บนพื้นฐานของตัวตนนี้ เป็นแก่นกลางของประสบการณ์แห่งโลกภายในทั้งหมด

แม้พอเขียนออกมาแบบนี้แล้วจะดูเหมือนง่าย แต่โลกภายในของบุคคลก็ยังเป็นสิ่งที่ซับซ้อนอยู่ดี

ดังนั้นการที่เราจะทำความเข้าใจคนหนึ่ง ๆ เราก็จะต้องสำรวจโลกภายในของเขาอย่างลึกซึ้งเพื่อจะเข้าใจประสบการณ์ทั้งหมดอย่างชัดเจนพอ

เป้าหมาย “การสร้างชีวิตใหม่”

อาจารย์ได้พูดถึงเป้าหมายของการบำบัดเพื่อชีวิตใหม่ ว่า

“เป็นการเปลี่ยนแปลงโลกภายใน รับมือกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใน เพื่อให้เกิดความสงบสุขได้มากยิ่งขึ้น”

แม้ผมจะไม่สามารถทำงานเพื่อบำบัดเยียวยาได้ เพราะไม่ได้มีประสบการณ์และความรู้ถึงขนาดนั้น

แต่องค์ความรู้เหล่านี้ก็ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่การเอามาใช้เพื่อรักษาผู้ป่วย มันยังสามารถนำมาใช้เพื่อทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์ของคนคนหนึ่งได้อีกด้วย

มันสามารถช่วยให้คนที่ใช้ชีวิตปกติธรรมดาเหมือนคนทั่วไป ได้เข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลทำให้เกิดความรักความเมตตาต่อกันและกันมากขึ้น

หรือมันอาจจะช่วยให้คนที่กำลังเดินทางสู่ความสำเร็จ ทำให้พวกเขาได้รู้จักตัวตนภายในรู้ความต้องการที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึก และไม่ต้องเดินหลงทิศหลงทางไปสู่เป้าหมายที่ไม่ได้ตอบโจทย์คุณค่าและความหมายชีวิตใด ๆ ของเขาเลย

ประยุกต์ใช้

โดยส่วนตัวเมื่อเอาแนวทางนี้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานกับผู้คนทั้งในแง่การให้คำปรึกษา การโค้ช หรือการจัดกระบวนการการเรียนรู้

มันช่วยให้ผมรับไม่รีบตัดสินคนจากพฤติกรรมภายนอกของเขา และสามารถเปิดใจรับฟัง เพื่อจะเข้าใจ “ระบบการทำงานภายใน” ของเขาได้มากยิ่งขึ้น

และมันก็ส่งผลดีต่อคนที่ผมได้มีโอกาสทำงานมากขึ้น เพราะสามารถทำงานลงไปที่ “ตัวตน” ที่อยู่เบื้องลึกของเขา ทำให้เขารู้จักและสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงจากส่วนลึกที่อยู่ภายในของเขา ไม่ใช่จากระดับของพฤติกรรมที่อาจเปลี่ยนได้เพียงชั่วคราว

แม้หนังสือเล่มนี้จะเขียนโดยจิตแพทย์ และหน้าปกจะเขียนว่า “คู่มือจิตบำบัดและการให้คำปรึกษา”

แต่ผมคิดว่ามันเป็นหนังสือที่เหมาะสมสำหรับคนทุกคน ที่ต้องทำงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่น ๆ อย่างยิ่ง

เพื่อที่…

เราจะมีแนวทาง ในการเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้า ได้มากกว่าเพียงดวงตาที่เต็มไปด้วยม่านหมอกของเรา

 

ติดตามผมผ่านช่องทางอื่นที่:
Facebook > Kitti Trirat
YouTube > Kitti Trirat
Podcast > Kitti Trirat

Resource:
ซื้อหนังสือ “สร้างชีวิตใหม่” http://www.dr-umaporn.com/new-life-book.html
Photo by Ravi Roshan on Unsplash

Kitti Trirat

Self-Leadership Facilitator: การสนับสนุนให้ผู้คนค้นพบแสงสว่างทางปัญญา เพื่อที่จะนำตนเองให้มีชีวิตที่ดี (Live Well) และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้น (Help More) คือแรงบันดาลใจในการมีชีวิตของผม

>